ŞEBİNKARAHİSAR ÜZERİNE BİR KAYNAKÇA DENEMESİ

Anasayfa » Bilimsel Bildiriler » ŞEBİNKARAHİSAR ÜZERİNE BİR KAYNAKÇA DENEMESİ
share on facebook  tweet  share on google  print  

ŞEBİNKARAHİSAR ÜZERİNE BİR KAYNAKÇA DENEMESİ

"Bilimsel Bildiriler" için, toplam 1 sonuç arasından 1 - 1 arası sonuçlar

Osman KUYUMCU

Şebinkarahisar Kaynakçası'na alınan eserler Şebinkarahisar'la doğrudan ilgili
olanlardır. Şebinkarahisar'ı dolaylı olarak ilgilendiren ülke, bölge (Doğu Karadeniz),
hatta il (Giresun) geneli ile ilgili eserlere burada yer verilmemiştir. Giresun'un
bir ilçesi olması dolayısıyla bu ille ilgili bütün eselerde Şebinkarahisar'dan
da söz edildiğinden- genelini kapsayan eserler kaynakçaya alınabilirdi. Ancak
bu durumda çalışmanın hacmi genişler, Şebinkarahisar Giresun'un içinde kaybolabilirdi.


İki bin yıldan uzun bir geçmişe sahip olan, Hitit, Pontus, Roma, Selçuklu
ve Osmanlı dönemlerinin kültür zenginliklerini içinde barındıran Şebinkarahisar'la
ilgili kaynaklar, burada sözü edilenden daha çok olmalıdır. Bizim ulaşabildiklerimiz,
ezici çoğunlukla cumhuriyet dönemine aittir. Ayrıca 50.000 dolayındaki nüfusu
ile önemli bir insan birikimi taşıyan ilçe, yığınla halk edebiyatı-halkbilimi
malzemesini içinde barındırıyor olmalıdır. Kamu alanına kapalı kalan bütün bunlar,
özellikle Şebinkarahisarlı aydınlar tarafından aydınlatılmağı beklemektedir.
Yerel basında ya da halkın belleğinde yer alan yüzlerce destan, türkü, mani,
bilmece, hikâye, masal, efsane vb. gün yüzüne çıkmağı beklemektedir.

Ülke genelini ilgilendiren çeşitli arşiv belgeleri, resmî kayıtlar, tutanaklar,
istatistikler, bilgilikler, yabancı kaynaklar üzerinde çalışılıp Şebinkarahisar'la
ilgili bölümler çıkarılabilirdi. Ancak sınırlı imkânlarla bunca belgeyi incelemek
mümkün olmadı. Ayrıca, Doğu Karadeniz bölgesi ile ilgili yıllıklar, şeriyye
sicilleri, maliyeden müdevver defterler, belediye, tapu kadastro kayıtları,
yerel basın-yayın vb. üzerinde yapılacak çalışma Şebinkarahisar'la ilgili karanlıkta
kalan bir çok bilginin gün ışığına çıkmasını sağlayabilirdi. Bu yönden kaynakçanın
eksiklikler taşıdığı söylenebilir. Yine de bu çalışmanın iyi niyet sahiplerince
olumlu değerlendirileceğini umarım.KAYNAKÇA


01. ACAR, Ethem: Şebinkarahisar Monografyası: Ankara [yılsız], 32 s., res.,
hrt. , 30 cm., AÜ. DTCF Kütüphanesi. B.T. 1551

02. ACUN,Fatma :"Ottoman Administration in the Sancak of Karahisar-ı Şarki
(1485-1569): An Analysis based on tahrir Defters", the University of Birmingham,
Centre for Byzantine Ottoman and Modern Greek Studies, Birmingham 1994. (Türkçe
olarak yayına hazırlanmaktadır)

03. ACUN, Fatma:"15 ve 16. Yüzyıllarda Şebinkarahisar ve Civarında Yerleşim
Modelleri", Giresun Tarih Sempozyumu, İstanbul 1996, (24-25 Mayıs 1996)

04. ACUN,Fatma: " Ottoman Administrative Priorities: Two Case Stusies of
Giresun and Karahisar-ı Şarki", Archiwum Ottomanicum (t.y.)

05. ACUN, Fatma:" Revenue Maximisation in the Sancak of Karahisar-ı Şarki",
13.CIEPO Sempozyumu,21-25 Eylül 1998,(baskıda)

06. UMAR,Bilge:"Koloneia/ Şebinkarahisar", Karadeniz Kapadokya'sı
(Pontos), Bir Tarihsel Coğrafya Araştırması ve Gezi Rehberi,İstanbul 2000, s.182-185

07. AÇIKYOL, Kâzım: Şebinkarahisar ve Çevresindeki Halk İnançları: Ankara 1977,
34 s., AÜ İlâhiyat Fakültesi Kütüphanesi

08. AKŞEN, Ethem: Şebinkarahisar Şehir Coğrafyası: Ankara 1966, 38 s., 30 cm,
Load Foto. Harita, AÜ. DTCF Kütüphanesi. B.T. 1462

09. AKŞEN, Turan: Şebinkarahisarın Fiziki Coğrafyası: Ankara [yılsız], AÜ. DTCF
Kütüphanesi. B.T. 297

10. AKTAN, Halim: Şebinkarahisar ve Civarının Morfolojisi: İstanbul 1965, İÜ
Merkez Kütüphanesi. T. 4001

11. AKYÜZ, Hayri: "Efsaneler, Şebinkarahisar Kalesi", TFA: İstanbul
1954 (Eylül), C.III., S.62, s.988

12. AKYÜZ, Hayri: "Şebinkarahisar Oyun ve Türküleri: Tamzara ve Efeler",
TFA: İstanbul 1953 (Eylül), C.III, S.50, s. 792

13. AKYÜZ, Hayri: "Şebinkarahisar'da Derlenen İki Şiir", TFA: İstanbul
1956 (Haziran), C.IV, S.83, s.1324

14. AKYÜZ, Hayri: "Şebinkarahisarlı Nuri", TFA: İstanbul 1960 (Eylül),
C.VI, S.134, s.2234

15. AKYÜZ, Hayri: "Şebinkarahisarlı Seyyahi ve Mesturi", TFA: İstanbul
1961 (Mayıs), C. VI, S. 142 , s. 2399

16. AKYÜZ, Hayri: "Şebinkarahisar Oyun ve Türküleri (Tamzara ve Efeleri)",
TFA: İstanbul 1953 (Eylül), C.III, S. 50 , s. 791

17. ALAN, Zekeriya: Şebinkarahisar (GİRESUN) Yöresinin Jeolojisi: Trabzon 1982,
KTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü Kütüphanesi. B. T

18. AYTEKİN, Yavuz (Derl.): "Şebinkarahisar Manileri", Türk Folklor
Araştırmaları, İstanbul 1955 (Nisan), C.III, S.69,s. 1095-1096

19. CERYAN, Ş. - F. TARHAN: "Şebinkarahisar ve Çevresinin Kitle Hareketleri
Açısından İncelenmesi", Türkiye I. Heyelan Sempozyumu, Trabzon 1993, KTÜ


20. CERYAN, Şener: Şebinkarahisar (Giresun) ve Çevresinin Kitle Hareketleri
Açısından İncelenmesi: Trabzon 1990, 132 s., KTÜ, Jeoloji Mühendisliği Bölümü
Kitaplığı

21. ÇAKIR, Nejdet: Şebinkarahisar Ağzı /Giresun: Ankara 1958, 108 s., 4°, AÜ.
DTCF Kitaplığı.B.T. 186. (Not: Giresun Şebinkarahisar'ın Tarihçesi; Şebinkarahisar
Ağzının Ses ve Yapı Özellikleri; Masal, Türkü ve Mani Derlemeleri; Sözlük.)

.

22. DURAL, Mehmet: "Sana (Şebinkarahisar)", Yeşilgiresun Gazetesi:
Giresun 1938 (Ağustos 20), S. 549, s.3

23.ERTEPINAR, Coşkun: "Şebinkarahisar Anıları", Giresun Halk Eğitim
Dergisi: [Giresun] 1975 (Nisan-Mayıs), S.121, s. 6-7

23.ERTÜRK, Ali: Şebinkarahisar (merkez hariç) Tamzara Mahallesi Monografyası:
Ankara [yılsız] 24 s., res., hrt., 30 cm., AÜ. DTCF Kitaplığı. B.T. 522

24. GÜRDAMAR, Ahmet: Şebinkarahisar'da Nüfus ve Yerleşme: Ankara 1971, 31 s.,
AÜ. DTCF Kitaplığı. B.T. 779

25. İŞBİL, Tülay: "Şebinkarahisar Kalesi", Pirelli: İstanbul 1970,
S.72

26. İŞSEVER: "Bir Köy Tetkiki: Şebinkarahisar Anık Köyü", Aksu: [Giresun]
1934 (Birinci Kânun [Aralık]), C.I, S.12, s. 20-25

27. Kara-Hisar-ı Şarkî [Şebinkarahisar]: (Harita) Ölçek:1200.000. -(Dersaadet),
Erkân-ı Harbiyye-i Umumiyye Matbaası 1332 [1916], 1 Pafta: Osmanlıca renkli
baskı, 43x53 sm. 16x25 sm'e katlı, İstanbul Atatürk Kitaplığı. Harita 1104

28. KARPUZ, Haşim: Şebinkarahisar: Ankara 1989, VII+63 s.; 31 fotograf; (yer
yer renkli); 20 sm., Kültür Bakanlığı Yayınları: 1072, Kültür Bakanlığı Tanıtma
Eserler Dizisi: 24

29. KARPUZ, Haşim: "Şebinkarahisar'daki Türk Devri Yapıları", Birinci
Tarih Boyunca Karadeniz Kongresi Bildirileri. 13-17 Ekim 1986, 19 Mayıs Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Dergisi: Samsun, 1988,Özel Sayı l. s. 325-334


30. KIZILSÜMER, Gülören: Şebinkarahisar Kazası Monografyası: İstanbul [yılsız]
İÜ Merkez Kütüphanesi. T. 2923

31. KURT, Coşkun: Şebinkarahisar ve Endüstri Meslek Lisesi: Ankara 1989, Tekışık
Matbaası, 48 s.

32. KURT, Sevinç: Şebinkarahisar Monografyası: Ankara [yılsız], 18 s., res.,
hrt., 30 sm., AÜ. DTCF Kitaplığı. B.T. 316

33. MEYDAN, Filiz: "Şebinkarahisar'da Dut Pestili", Türk Halk Folklorundan
Derlemeler: Ankara 1991, 103-104. s., T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Milli
Folklor Araştırma Dairesi Yayınları: 163

34. NALÇACI, S. Turan: Şebinkarahisar Doğusunda Avutmuş-Çırdak Arasının Fiziki
Coğrafyası ve Arazi Kaymaları: Ankara 1971, AÜ. DTCF Kitaplığı. B.T. 786

35. OĞUZTÜZÜN, Cüneyt: "İl Olma Destanı: Şebinkarahisar", Atlas Aylık
Gezi Dergisi: [İstanbul] 1995 (Kasım), S.32, s. 74-88

36. OKUTAN, Hasan Tahsin: Şebinkarahisar ve Civarı Tarih, Coğrafya, Folklor:
Giresun 1949

37. ÖZHAN, Hasan - Ali ÖZDEMİR: İlçe Oluşunu 50. Yılında Şebinkarahisar: Ankara
1983

38. ÖZKAN, Hasan: Şebinkarahisar: Ankara [yılsız]

39. ÖZTELLİ, Cahit: "Kitaplar Arasında: Naili'den Şiirler - Şebinkarahisar
Şairleri", TFA: İstanbul 1952 (Aralık) ,C. II. S.. 41,s.650-651

40. SARIMASAN, S.: "Şebinkarahisar Ermeni İsyanı", Giresun Tarihi
Sempozyumu (Giresun): İstanbul 1997

41. SARIMASAN, S.: "Mustafa Kemal'in Şebinkarahisar'ı Ziyareti", Atatürk
Yolu Ankara 1999, s. 19

42. SÖNMEZ, Kemal, Şadi: Şebinkarahisar Batısında Kelkit Irmağı Vadisinin Fiziki
Coğrafyası: Ankara 1969, AÜ. DTCF Kitaplığı. B.T. 674

43. "Şebinkarahisar'ın İl Olma İstemi", Akşam: 14 Aralık 1998 İstanbul

44. Yeni Şebinkarahisar Gazetesi: Haftalık Siyasi Gazete, Kuruluş Yılı 1957


Tür : Bilim Tarih : 13.07.2006
[ Tüm yazılara ulaşmak için burayı tıklayınız. ]
facebook  googleplus  Twitter  Delicious  Digg this